Software Defined Networking

Software Defined Networking

Koncept Software-Defined
Networking-a

SDN arhitektura, doprinosi Open Networking-u, na način da omogućuje razdvajanje kontrolne i forvarding funkcije, omogućujući da kontrola nad mrežom (control plane) postane direktno programabilna, kao i da ICT infrastruktura poput mrežnog hardvera i operativnog sistema bude izdvojena od aplikacija i mrežnih servisa.

Potreba za novom mrežnom arhitekturom

Globalna eksplozija mobilnih uređaja i sadržaja, server virtuelizacija, kao i ubrzan dolazak cloud servisa, samo su neki od trendova koji nezadrživo usmeravaju ICT mrežnu industriju da preispita koncept tradicionalne mrežne arhitekture. Mnoge konvencionalne mreže su hijerarhijske, projektovane u nivoima Ethernet svičeva uređenih u tree strukturi. Ovakav dizajn imao je smisla u doba kada je client-server računarstvo bilo dominantno, ali je ta statična arhitektura postala nepodobna za dinamično računarstvo i storage potrebe današnjih enterprise data centara, za kampuse i telko okruženja.

Globalna eksplozija mobilnih uređaja i sadržaja, server virtuelizacija, kao i ubrzan dolazak cloud servisa, samo su neki od trendova koji nezadrživo usmeravaju ICT mrežnu industriju da preispita koncept tradicionalne mrežne arhitekture. Mnoge konvencionalne mreže su hijerarhijske, projektovane u nivoima Ethernet svičeva uređenih u tree strukturi. Ovakav dizajn imao je smisla u doba kada je client-server računarstvo bilo dominantno, ali je ta statična arhitektura postala nepodobna za dinamično računarstvo i storage potrebe današnjih enterprise data centara, za kampuse i telko okruženja.

Promene u obrascima mrežnog saobraćaja

U enterprise data centrima, obrasci mrežnog saobraćaja drastično su se promenili. Nasuprot client-server aplikacijama gde se komunikacija odvija mahom između jednog klijenta i jednog servera, današnje aplikacije pristupaju različitim bazama podataka i serverima, kreirajući na taj način vihor „east-west“ M2M mrežnog saobraćaja, pre isporučivanja podataka na uređaj krajnjeg korisnika u klasičnom „north-south“ obrascu mrežnog saobraćaja.

Istovremeno, korisnici menjaju obrasce mrežnog saobraćaja, tražeći pristup korporativnim sadržajima i aplikacijama, sa različitih uređaja (uključujući i lične mobilne uređaje), konektujući se sa različitih lokacija i u svako vreme.
I konačno, mnogi menadžeri enterprise data centara razmatraju korisnost primenjenog modela, što može uključivati privatni cloud, javni cloud, ili kombinaciju oba – što rezultira dodatnim saobraćajem na mreži.

Ključne oblasti u kojima SDN tehnologija može kreirati značajnu razliku za kompaniju su:

Mrežna programabilnost

Mrežna programabilnost: SDN omogućuje da funkcionisanje mreže bude kontrolisano od strane softvera koji je instaliran izvan mrežnih uređaja koji obezbeđuju konektivnost. Za rezultat, mrežni operateri mogu prilagoditi funkcionisanje njihovih mreža, kako bi podržali nove profesionalne servise i usluge. Razdvajanjem hardvera od softvera, operateri mogu uvesti inovativne servise i usluge, i to veoma brzo – oslobođeni ograničenja zatvorenih vlasničkih softver-hardver platformi.

Logički centralizovana inteligencija i kontrola

Logički centralizovana inteligencija i kontrola: SDN je izgrađen na logički centralizovanim mrežnim topologijama, koje omogućuju inteligentnu kontrolu i napredni menadžment mrežnih resursa. Tradicionalne mrežno kontrolne metode su distribuirane. Uređaji funkcionišu limitirane svesti o stanju mreže. Sa centralizovanom kontrolom koju SDN-bazirana mreža pruža, bandwidth menadžment, bezbednost, obnavljanje mreže, security i politike bezbednosti mogu biti izraženo inteligentne i optimizovane – čime organizacija koja imlpementira SDN kreira holistički pristup mrežnoj infrastrukturi.

icon-set4

Odvajanje od mreže: Profesionalni servisi i aplikacije koje rade na SDN tehnologiji odvojeni su od osnovne infrastrukture, softvera i hardvera koji pruža konektivnost. Aplikacije će komunicirati sa mrežom putem API, umesto menadžment interfejsa čvrsto uparenog sa hardverom.

Otvorenost

Otvorenost: SDN arhitekture optimizovane su za novu eru otvorenosti – omogućujući interoperabilnost više različitih vendora i nativno podstičući vendor-neutralne eko sisteme. Otvorenost dolazi od izvornog SDN pristupa. Otvoren API podržava širok spektar aplikacija, uključujući cloud orkestraciju, OSS/BSS, SaaS, i za poslovanje kritične umrežene aplikacije. Dodatno, inteligentan softver u stanju je kontrolisati hardver od višestrukih vendora sa otvorenim programabilnim interfejsima poput OpenFlow.

Ključna prednost SDN tehnologije je mogućnost za mrežne operatere da sami pišu programe koristeći SDN API i kreirajući tako mogućnost da aplikacije vrše neku specifičnu telemetriju ili kontrolu nad funkcionisanjem mreže.
SDN omogućuje korisnicima da razviju mrežno-svesne aplikacije, da inteligentno vrše monitoring mrežnih uslova rada, kao i da automatski prilagođavaju mrežnu konfiguraciju u skladu sa rastućim potrebama.

Arhitektura Solucije

SDN uparen sa NFV je ključna tehnologija da se zadovolje ove nove i rastuće potrebe. SDN je pritom samo jedan deo celokupne slike. Network Virtuelization(NV), Software-Defined Network(SDN), Network Function Virtualization(NVF), kao i bare-metal switch uređaji zajedno omogućuju mrežnim operaterima potpuno novi način da projektuju, razvijaju i da održavaju mrežu i njene servise.

SDN razdvaja control i forwarding plane i omogućuje centralizovan pristup distribuiranoj mreži za još efikasniju orkestraciju i automatizaciju mrežnih servisa.

NFV se fokusira na optimizovanje mrežnih servisa. NFV razdvaja mrežne funkcije poput DNS, caching, firewalls, routing, load balancing, od vlasničkih hardver uređaja.

NV osigurava da se mreža može integrisati i podržati zahteve virtualizovanih arhitektura, posebno onih sa multi-tenancy potrebama.

Bare-metal uređaji poput svičeva i rutera su zasnovani na generic merchant silicon mrežnim čipsetima, dostupnim svima, nasuprot vlasničkim silikon čipovima dizajniranim za samo jednog mrežnog vendora. Ovo znači da specifičan softver i mrežni protokoli mogu biti primenjeni i prilagođeni kroz SDN, bez potrebe za „vendor lock-in“ saradnjom samo sa jednim vendorom i ograničenjima koje donosi njihov hardver.

Zašto je SDN važan za današnje mrežno okruženje

Odvajanjem od hardvera i od svih ograničenja koje je hardver-vezana mreža nekad imala, SDN, NFV i NV tehnologije kreiraju mreže koje omogućuju inovacije, ponudu novih servisa, i sve to uz isporučivanje skalabilnosti i fleksibilnosti.
Mrežne funkcije mogu se izvršavati na, ne toliko skupom off-the-shelf hardveru, što u mnogome umanjuje capex troškove. Kompanije mogu redukovati opex troškove na IT servisima tako što će podržati automatizaciju i algoritamsku kontrolu uz mogućnost uvećane programabilnosti mrežnih elemenata da jednostavnije projektuju, razvijaju, administriraju i prilagođavaju mreže svojim trenutnim potrebama.

Distribucija i profesionalna podrška

Upstream ICT Alliance u saradnji sa globalno vodećim Open Network OS vendorima, distribuira SDN rešenja u regiji zemalja Balkana i Centralno Istočne Evrope. Distributer smo vodećeg Cumulus Networks open networking softvera za moderne data centre. Uz obučene sistem integratore za implementaciju ovih rešenja za Telco i za Enterprise kupce, možete se osloniti na nas da vas podržimo u planiranju, projektovanju i implementaciji Open Networking solucije.

Pošaljite upit